Jongeren & Wijkteams

In 2016 hebben de lectoraten Leefwerelden van Jeugd (nu: Jeugd en Samenleving), Dynamiek van de Stad en Maatschappelijke Werk van de Hogeschool InHolland een verkennend onderzoek gedaan naar wijkgerichte steun aan jongeren en jongvolwassenen in het sociale domein. Het onderzoek is uitgevoerd in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem met als doel inzichtelijk maken hoe in die steden structuur gegeven wordt aan de zorg voor en ondersteuning van jongeren van 12 tot 23 jaar en welke rol wijkteams daarin vervullen. Het onderzoek heeft geresulteerd in een beschrijving per stad, het blootleggen van verschillen en overeenkomsten tussen de steden en fricties en aandachtspunten die zich in beleid en uitvoering voordoen. De inzichten uit dit verkennende onderzoek liggen ten grondslag aan de onderzoeksopzet van het project Ondersteuning jeugd in overgang naar volwassenheid (OJOV).