Meer over het vraagstuk

De overgang naar volwassenheid loopt voor jongeren vaak niet vanzelf. Veel jongeren hebben extra ondersteuning nodig bijvoorbeeld bij het afronden van een opleiding, omgaan met geld, het vinden van een geschikte woning, het zoeken naar werk, of het opbouwen van een sociaal leven. Het blijkt moeilijk te zijn om passende en effectieve ondersteuning te realiseren voor alle jongeren die dat in deze leeftijdsfase nodig hebben. Te veel jongeren komen daardoor al vroeg in hun volwassen leven in de problemen en dreigen maatschappelijk buiten de boot te vallen.

Dat het inrichten van hulp en ondersteuning van deze groep jeugdigen aandacht vraagt is al langer bekend. In 2009 wezen Steketee e.a. erop dat er voor deze specifieke doelgroep een tekort is aan passend hulpaanbod, juiste expertise ontbreekt, jeugdhulp slecht aansluit bij de volwassenzorg, onduidelijk is wie de verantwoordelijkheid voor de zorg draagt, en het vrijwillige karakter van hulpverlening na 18 jaar problematisch kan zijn. Met de drie grote decentralisaties in het sociale domein bestond de hoop dat gezorgd kon worden voor gepaste en effectieve ondersteuning voor alle jongeren en jongvolwassenen. Brandbrieven van de nationale en kinderombudsman, evaluaties van de Jeugdwet en de Wmo en onderzoek van Samenwerkend toezicht sociaal domein laten echter zien dat ook gemeenten er moeilijk in slagen de juiste hulp en ondersteuning te realiseren.

Zowel op landelijk als lokaal niveau is de hulp aan jongeren in overgang naar volwassenheid een speerpunt geworden in sociaal en jeugdbeleid. Voor wat te boek is komen te staan als het vraagstuk 16-27 – voorheen aangeduid als 18-/18+ – is veel aandacht beleidsnotities, zijn speciale taskforces opgericht, worden congressen en expertmeetings georganiseerd. Recent is deze aandacht terug te zien in het advies van de Raad voor de Volksgezondheid om de leeftijdsgrens voor jeugdhulp op te schroeven naar 21 jaar en is er een speciale actielijn voor deze thematiek binnen het actieprogramma Zorg voor de Jeugd van het ministerie van VWS.

Meer weten? Voor informatie over (inter)nationaal beleid –en kennisontwikkeling en initiatieven rondom het thema jeugd in overgang naar volwassenheid kunt u terecht op de website 16-27.nl.