Het onderzoek

De overgang naar volwassenheid loopt voor jongeren vaak niet vanzelf. Veel jongeren hebben extra ondersteuning nodig bij het afronden van een opleiding, omgaan met geld, het vinden van een geschikte woning, het zoeken naar werk, of het opbouwen van een sociaal leven. Het blijkt moeilijk te zijn om passende en effectieve ondersteuning te realiseren voor alle jongeren die dat in deze leeftijdsfase nodig hebben. Te veel jongeren komen daardoor al vroeg in hun volwassen leven in de problemen en dreigen maatschappelijk buiten de boot te vallen.

Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid (OJOV) is een vierjarig onderzoeksprogramma in de steden Amsterdam, Haarlem en Rotterdam. Met dit onderzoek willen we bijdragen aan ondersteuning van jongeren die werkt en beter aansluit bij de levens, behoeften en ambities van jongeren zelf.

Leefwereld van jongeren centraal

Door jongeren zelf te bevragen en te volgen krijgen we inzicht in hun perspectief, leefwereld en ervaringen. Hoe ontwikkelt hun leven zich in de periode waarin zij volwassen worden? Wat zijn hun toekomstplannen? Wat gaat goed en waar lopen ze tegenaan? Waar zoeken en vinden zij steun als ze die nodig hebben? Wat helpt hen echt verder? Hoe ervaren zij verschillende vormen van ondersteuning?

Veerkracht

Veerkracht van jongeren heeft een bijzondere plek in het onderzoek. Veerkracht gaat over de hulpbronnen waarover jongeren kunnen beschikken als ze moeilijkheden ervaren. We richten ons vooral op wat jongeren helpt om verder te komen, niet op problemen en wat er misgaat.

Wat gaan we doen?

We nemen interviews en vragenlijsten af bij jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. We onderzoeken jongeren die gebruik maken van professionele hulp op één of meerdere leefgebieden: financiën, opleiding, werk, huisvesting, sociaal leven, psychische en lichamelijke gezondheid en criminaliteit. De groep jongeren wordt opgesplitst in drie leeftijdsgroepen: (bijna) 17-jarigen; 18-jarigen; en 19- en 20-jarigen.

In elke stad houden we per leeftijdsfase met 20-25 jongeren interviews en nemen we bij minimaal 80 jongeren vragenlijsten af. De groep jongeren die we meenemen is heel divers wat betreft achtergrond, opleidingsniveau, aard en mate van benodigde ondersteuning. We streven ernaar zoveel mogelijk jongeren in meerdere leeftijdsfasen te bevragen, zodat we een beeld krijgen van veranderingen die zich voordoen.

We voeren aanvullend ook gesprekken met professionals, beleidsmakers en met ouders van de jongeren. De resultaten uit het onderzoek bespreken we tussentijds met jongeren zelf, partners uit het werkveld en beleidsmedewerkers van de drie gemeenten.

Wat levert het op?

Kennis – Inzicht in de overgang die jongeren maken naar volwassenheid en de rol die veerkracht daarin speelt. Inzicht in waar jongeren steun zoeken en welke ondersteuning aansluit en hen echt verder helpt.

Beleid en werkveld – Uitwisseling met gemeenten, werkveldorganisaties en professionals wat de resultaten betekenen voor de ondersteuning van jongeren.

Jongeren – Jongeren die bijdragen krijgen inzicht in hoe hun leven verloopt, wat ze willen voor de toekomst en wat hen helpt daar te komen. Interviewverslagen kunnen jongeren gebruiken om na te lezen, of te delen met naasten of hulpverleners.