Beschrijven van onderzoeksprocedures

Alle onderzoeksprocedures worden op dit moment door het team in Amsterdam uitgewerkt en beschreven, denk bijvoorbeeld aan procedures voor de selectie en werving van respondenten, het afnemen van de vragenlijsten en de interviews en de opslag van alle antwoorden van de respondenten. Er wordt hier veel aandacht aan besteed, zodat voor iedereen duidelijk is hoe we binnen het onderzoek te werk gaan. De beschreven procedures dienen dus als naslagdocumenten en tevens als waarborging dat het onderzoek door alle onderzoekers in de drie steden op dezelfde manier uitgevoerd wordt.

Literatuurverkenning

Met een literatuurverkenning hebben we de afgelopen tijd gekeken wat de stand van zaken is in het beleid ten aanzien van de toegang tot hulp voor kwetsbare jongeren. Eerder stelden we in ons vooronderzoek een aantal knelpunten vast. Het huidig beleid is erop gericht risicojongeren in staat te stellen zo goed en zelfstandig mogelijk aan hun toekomst te werken. Daarom wordt ingezet op een onbelemmerde overgang van 18- naar 18+ voor risicojongeren. Het beleid van gemeente Rotterdam, in de vorm van het programma Elke Jongere Telt, is erop gericht dit samen met de risicojongeren te doen en vanuit de leefwereld van de jongeren begeleiding in te zetten. Voor jongeren die op hun 18e verjaardag de overgang maken van de Jeugdwet naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), biedt het beleid handvatten om een langdurig hulptraject in te zetten en bestaan er mogelijkheden om op verschillende leefgebieden hulp aan te bieden. Het beleid biedt daarmee oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten maar of deze echt worden opgelost, zal moeten gaan blijken in ons verdere onderzoekstraject.

Eerste interviews met jongeren

De eerste drie interviews met jongeren van het Albeda College in Rotterdam zijn afgenomen. Deze interviews zijn met name bedoeld om de vragenlijst goed uit te testen en de interviewvaardigheden in de praktijk te brengen. De eerste gesprekken verliepen erg prettig en één van deze jongeren wil graag mee blijven doen aan het onderzoek. De andere twee jongeren waren wat ouder waardoor we ze niet longitudinaal kunnen volgen. Tijdens de interviews is gebruik gemaakt van een tekening, waardoor jongeren direct duidelijk hebben wat we van ze willen weten. Dat blijkt goed aan te slaan en helpt om de juiste focus tijdens het gesprek te houden.

Presentatie Platform Jongerenwerk

Op 21 juni jl. heeft Marion Matthijssen (voorheen coördinator Rotterdam) een presentatie over het onderzoek gehouden bij het Jongerenplatform Rotterdam om meer jongerenwerkers bekend te maken met het onderzoek. Een aantal jongerenwerkers heeft aangegeven bereid te zijn om mee te willen werken aan het onderzoek. Het idee is om nog eens vaker bij het Platform Jongerenwerk aan te sluiten om professionals die met jongeren werken goed op de hoogte te houden.