Activiteiten rond het thema jeugd in overgang naar volwassenheid in Amsterdam

Als onderzoekers vinden we het belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van wat er speelt op het gebied van ondersteuning aan jongeren in de overgang naar volwassenheid. Vandaar dat we regelmatig deelnemen aan bijeenkomsten, conferenties en congressen. Hieronder volgt een overzicht.

Deelname stedelijke expertmeetings

Dat de gemeente Amsterdam serieus werk maakt van het verbeteren van de ondersteuning voor jeugd die de overgang maakt naar volwassenheid blijkt onder meer uit de stedelijke expertmeetings die zij organiseert. Voor deze bijeenkomsten worden vertegenwoordigers van politiek, beleid, onderzoek, praktijk en opleiding uitgenodigd om met elkaar na te denken over concrete ideeën over hoe een integrale, doorgaande ondersteuningsstructuur kan worden ingericht. Vanuit ons onderzoek hebben wij op uitnodiging bijgedragen aan twee van deze bijeenkomsten.

Op 4 oktober 2017 vond een ambtswoninggesprek plaats, waarbij maar liefst vier wethouders betrokken waren en waarin werd nagedacht over concrete oplossingen op het gebied van huisvesting, financiën (schulden), onderwijs, (toeleiding naar) werk en zorg. Deze bijeenkomst kreeg een vervolg in een expertmeeting op 26 april 2018. Nadat Ellie Miedema, Regisseur Integraal Jeugdbeleid van de gemeente, kritisch aan de tand was gevoeld door Quincy van Jeugdplatform Amsterdam, was er een gedeelte met verschillende flitspresentaties:

  • Amsterdamse opstart van At Ease in jongerencentrum Volta, de Nederlandse variant van het Australische Head-Space programma.
  • Onderzoek naar field-labs waarin het gebruik van toekomstplannen in begeleiding van jongeren wordt uitgeprobeerd en geëvalueerd.
  • Samenwerking mbo-jeugdteam (OKT Amsterdam) en Jongerenpunt Noord om door samenwerking uitvallers beter in beeld te krijgen en te houden.
  • De omgekeerde toets, een instrument in vier stappen om gemeenten te helpen zorg echt te organiseren vanuit wat een jongere echt nodig heeft.

In het laatste gedeelte werd in groepen nagedacht over drie verschillende vraagstukken die spelen in de begeleiding van jeugd in de overgang naar volwassenheid. Wij dachten mee over de rol die scholen (vo, mbo, hbo) kunnen spelen bij de voorbereiding op de overgang naar volwassenheid en de begeleiding of het opvangen van leerlingen en studenten die na hun achttiende wel wat steun kunnen gebruiken. Zodra het verslag van deze bijeenkomst beschikbaar is, zullen we dit via deze nieuwsbrief delen.

Participatieproject

Als partner van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) is het lectoraat Jeugd en Samenleving betrokken bij een onderzoek naar het verbeteren van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen in Amsterdam. Dit project heeft als doel het ontwikkelen van handvatten voor professionals op basis van wetenschappelijke kennis, input van jongeren zelf en input van professionals. De afgelopen maanden zijn drie thema’s met prioriteit gedestilleerd uit alle informatie uit interviews met jongeren en professionals en literatuur. Nu is het tijd voor het tweede deelproject: het ontwikkelen van praktische pilots op de drie thema’s. Hiervoor is een ontwikkelgroep samengesteld met daarin onderzoekers en professionals die werkzaam zijn op het terrein van maatschappelijke participatie en jongeren met psychische en gedragsproblemen. Na de zomer gaan partners in het werkveld (mbo-jeugdteams, Spirit jeugdhulp, FACT jeugd) van start met het derde deelproject: het uitvoeren, monitoren en evalueren van de pilots.

Kick-off Fieldlab Toekomstplannen Jongeren Hogeschool van Amsterdam

Op 26 maart vond de kick-off van de ‘Fieldlab Toekomstplannen Jongeren’ van de Hogeschool van Amsterdam plaats in het Calvijn College in Amsterdam. Tijdens de kick-off kwam een mix van onderzoekers, docenten, jongeren en gemeentelijke- en jeugdprofessionals bijeen. Twee leerlingen van het Calvijn College gaven een kijkje in hun persoonlijke reis naar volwassenheid en in het plenaire deel schetsten lector Alex Straathof (HvA, Urban Management), themamanager Anna de Zeeuw (HvA), regisseur Integraal Jeugdbeleid gemeente Amsterdam (OJZ) Ellie Miedema en Joanne van den Eijnden (NJi) de context van de overgang van jeugd naar volwassenheid. Verder gingen de deelnemers in deelsessies aan de slag om het fieldlab verder vorm te geven.

Eer en Waardeer: JIM-aanpak

Dinsdagmiddag 22 mei zijn we aanwezig geweest bij een sessie georganiseerd door Eer en Waardeer over JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). De bijeenkomst werd voorgezeten door Suzanne de Ruig; ontwikkelaar van de JIM-aanpak, zelf systeemtherapeut en oprichter van de stichting JIM. Suzanne opende de sessie door de aanwezigen te vragen wie zij zelf zouden aanwijzen als hun JIM. Daarna gaf Suzanne uitleg aan het fundament van de JIM-aanpak. Een JIM is een mentor die de cliënt zelf inbrengt. De JIM komt uit het informele netwerk, hierdoor staat hij/zij meestal dichtbij die cliënt waardoor zijn/haar credibility groter is. Dit komt de effectiviteit van de formele ondersteuning ten goede. Al met al was het een leuke en zeer informatieve avond. Meer informatie over de JIM-aanpak is te vinden op Jim Werkt.

Bijeenkomst kwetsbare groepen

Op 24 april vond in Theater De Meervaart het tweede stadscongres ‘Kwetsbare groepen Thuis in de wijk’ plaats. Op deze dag werden actuele cijfers gepresenteerd van het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen. Hieruit kwam naar voren dat de gemeente Amsterdam een voorloper is wat betreft de huisvesting van kwetsbare groepen (statushouders, mensen met psychiatrische problematiek, slachtoffers van huiselijk geweld, etc.). Dertig procent van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt verdeeld onder deze groepen. Hierbij kwamen echter ook knelpunten naar voren waar men in de praktijk mee te maken krijgt, bijvoorbeeld dat de druk groter wordt om mensen te huisvesten, maar dat de voorzieningen minder lijken te worden. Tevens werden er 10 werkafspraken gepresenteerd die zijn opgesteld voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Jeugd in onderzoek

Op 24 mei vond het congres ‘Jeugd in Onderzoek’, het jaarlijkse congres voor de jeugdsector, plaats in Hotel Casa in Amsterdam. Het thema dit jaar was ‘Weten, leren en doen wat werkt’. De organisatie was in handen van NCJ, NJi, NRO, TNO en ZonMw. Nieuw dit jaar was dat de Universiteit van Amsterdam optrad als ambassadeur van Jeugd in Onderzoek. Het congres kreeg hiermee een extra impuls. In de plenaire gedeelten sprak Monique Volman (UvA) over gelijke kansen voor kwetsbare leerlingen, liet Christine Dedding (VU) aan de hand van filmfragmenten zien hoe jongerenparticipatie vorm kan krijgen in onderzoek en gaf Trudy van der Weijden (UM) een lezing over samen beslissen van ouders, jeugdigen en hulpverleners.

Conferentie Breng de basis op orde

Op 6 juni jl. vond de conferentie ‘Breng de basis op orde’ plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De organisatie was in handen van Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) en Kansfonds. SZN en Kansfonds zetten zich al jaren in voor dak- en thuisloze jongeren in Nederland. Jongeren die, zonder de steun van ouders, te maken hebben met uitdagingen op het gebied van wonen, inkomen, onderwijs, werk, zorg, persoonlijke ontwikkeling en hun sociale netwerk. Gemeenten, landelijke overheden en maatschappelijke organisaties gingen met elkaar in gesprek over hoe we dak- en thuisloze jongeren beter kunnen ondersteunen, problemen kunnen voorkomen en meer kunnen sturen op preventie van jongerendakloosheid. Door de aanwezigheid van een aantal ervaringsdeskundige jongeren en Koningin Máxima was het een bijzondere middag.

MEE symposium 18-/18+ problematiek bij kwetsbare jongeren

Ook vond op 6 juni jl. het MEE symposium ’18-/18+ problematiek bij kwetsbare jongeren’ in Utrecht plaats. MEE NL organiseert jaarlijks symposia over problematiek waar mesnen met een beperking tegenaan lopen. Dit jaar was het thema de problematiek die kwetsbare jongeren ervaren als ze 18 jaar worden. Op vrijwel alle levensgebieden vinden dan transities plaats, wat vaak tot een opeenstapeling van problemen leidt. Tijdens het symposium doken vertegenwoordigers van gemeenten, praktijk- en VSO-scholen, RMC’s en andere professionals met elkaar in het vraagstuk ‘Hoe kunnen we een goede overgang van jongeren met een beperking (zoals een lichte verstandelijke beperking) naar een volwassen bestaan bevorderen?’.